Over

120,000

Worldwide

Saturday - Sunday CLOSED

Mon - Fri 8.00 - 18.00

Call us

 

หลักสูตรปริญญาตรี


Be the first to rate
หลักสูตรปริญญาตรี
by admin
25 hours
0 Lessons
0 Students

หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะพุทธศาสตร์

 • สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.)
 • สาขาวิชาภาษาบาลี (พธ.บ.)
 • สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม (พธ.บ.)

คณะครุศาสตร์

 • สาขาวิชาสังคมศึกษา (พธ.บ.)
 • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (พธ.บ.)

คณะสังคมศาตร์

 • สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (สส.บ.)
 • สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รบ.)
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)

คณะมนุษยศาสตร์

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (พธ.บ.)

What You Get

 • Educated Staff
 • Timesheets
 • Video Lessons
Working Hours

 • Monday9 am - 5 pm
 • Tuesday9 am - 5 pm
 • Wednesday9 am - 5 pm
 • Thursday9 am - 5 pm
 • Friday9 am - 5 pm
 • Saturday9 am - 5 pm
 • Sunday9 am - 5 pm
Teachers

พระครูประวิตรวรานุยุต, ผศ.ดร.
สาขาวิชาปรัชญา
หลักสูตรปริญญาตรี
Charlie Brown
Web Designer
My name is…
Thorsten Tailor
Web Designer
Praesent v…