Over

120,000

Worldwide

Saturday - Sunday CLOSED

Mon - Fri 8.00 - 18.00

Call us

 

Vision

สุภาษิต

“ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต แปลว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก”

ปณิธาน

สร้างความประทับใจในการให้บริการ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่ให้บริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง มีคุณภาพ และบริการด้วยไมตรีจิต

ปรัชญา

“จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม”

ปณิธาน

“ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์”

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมล้านนาระดับอาเซียน”

พันธกิจ

  พันธกิจที่ ๑ ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เป็นไปตามกรอบมาจรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: Hed) โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบูรณาการในการกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติที่ให้การศึกษาเป็นเครื่องมือกลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นพลเมือง (มีองค์ประกอบ ๔ ด้าน คือ มีคุณลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีองค์ความรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และมีทักษะการดำรงชีวิต) และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามนวลักษณ์ของบัณฑิต ๙ ประการคือ
๑) มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส M = Morally
๒) รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม A = Awareness
๓) มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา H = Helpfulness
๔) มีความสามารถและทักษะด้านภาษา A = Ability
๕) ใฝ่รู้ใฝ่คิด C = Curiosity
๖) รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม H = Hospitality
๗) มีโลกทัศน์กว้างไกล U = Universality
๘) เป็นผู้นำด้านจิตใจและปัญญา L = Leadership
๙) มีศักยภาพพร้อมที่จะใช้และพัฒนานวัตกรรม A = Aspiration

      พันธกิจที่ ๒ วิจัยและพัฒนา หมายถึงการวิจัยและค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในพระไตรปิฎก โดยวิธีสหวิทยาการแล้วนำองค์ความรู้ที่ค้นพบมาประยุกต์แก้ปัญหา ศีลธรรม และจริยธรรมของสังคม รวมทั้งพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนาโดยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพนักวิจัยและงานวิจัยให้มีคุณภาพและความเป็นสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม หมายถึง การส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม ตามปณิธานการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ด้วยการปรับปรุงกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประสานสอดคล้อง เอื้อต่อการส่งเสริม สนับสนุนกิจการคณะสงฆ์ สร้างความรู้ความเข้าใจหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชน โดยการจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรทางศาสนา ให้มีศักยภาพในการธำรงรักษา เผยแผ่หลักคำสอน และเป็นแกนหลักในการพัฒนาจิตใจในวงกว้าง

      พันธกิจที่ ๔ ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หมายถึง การเสริมสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้เอื้อต่อการศึกษา โดยใช้พระพุทธศาสนาเป็นกลไกเพื่อสร้างจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน

 

ยุทธศาสตร์

 1. พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม
 2. พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมให้มีคุณภาพทั้งในระดับชาติ และอาเซียน
 3. พัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับอาเซียน
 4. พัฒนางานส่งเสริมพระพุทธศาสนา และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและอาเซียน
 5. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงพุทธบูรณาการ
 6. พัฒนาวิทยาเขตเชียงใหม่ให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

Working Hours

 • Monday9 am - 5 pm
 • Tuesday9 am - 5 pm
 • Wednesday9 am - 5 pm
 • Thursday9 am - 5 pm
 • Friday9 am - 5 pm
 • Saturday9 am - 5 pm
 • Sunday9 am - 5 pm
Teachers

Charlie Brown
Web Designer
My name is…
Thorsten Tailor
Web Designer
Praesent v…