Over

120,000

Worldwide

Saturday - Sunday CLOSED

Mon - Fri 8.00 - 18.00

Call us

 

บัณฑิตศึกษา

Graduate School

ตั้งแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๑

ประวัติความเป็นมาของบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับการจัดตั้งขึ้นมาโดยอาศัยแนวปฏิบัติตามความในคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๑๒ ข้อ ๕ (๒) ว่าด้วยการพิจารณา จัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกล้ม คณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชา และหรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นในมหาวิทยาลัยและข้อ ๗ ความว่า “ถ้าเป็นการสมควรมหาวิทยาลัยสงฆ์ ทั้งสองแห่งจะร่วมกันจัดการศึกษาขั้นบัณฑิตวิทยาลัยอีกส่วนหนึ่ง โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์  ก็ได้ ”  ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงมีประกาศที่ ๖๕ / ๒๕๒๙ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๒๙ แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อดำเนินการยกร่างโครงการบัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรปริญญาโท ประกอบด้วย

๑. พระเมธีสุทธิพงศ์                                ประธานกรรมการ

๒. พระมหาณรงค์ จิตฺตโสภโณ                  กรรมการ

๓. พระมหาทองสูรย์ สุริยโชโต                  กรรมการ

๔. พระมหาจรรยา ชินวํโส                       กรรมการ

๕. พระมหาประยูร ธมฺมจิตฺโต                   กรรมการ

๖. นายจำนงค์ ทองประเสริฐ                    กรรมการ

๗. รศ.ดร. จำลอง สารพัดนึก                    กรรมการ

๘. รศ. เสฐียรพงษ์ วรรณปก                     กรรมการ

๙. ดร. ชาย โพธิสิตา                              กรรมการ

๑๐. ดร. จินดา จันทร์แก้ว                       กรรมการ

๑๑. นายสุชาติ เมืองแก้ว                        กรรมการ

คณะกรรมการชุดนี้ได้ประชุมติดต่อกันทุกสัปดาห์เป็นเวลา ๖ เดือน จึงยกร่างโครงการบัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรปริญญาโทได้สำเร็จ  คณะกรรมการได้ยกร่างเฉพาะหลักสูตรคณะพุทธศาสตร์ ๔ ภาควิชา คือ        ภาควิชาบาลี ภาควิชาพระพุทธศาสนา ภาควิชาปรัชญา และภาควิชาศาสนา สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบต่อโครงการบัณฑิตวิทยาลัย และอนุมัติให้ใช้หลักสูตรปริญญาโท ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๓๐ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๐   ต่อมามหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาโท  พุทธศักราช  ๒๕๓๐ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๐ เมื่อพร้อมแล้ว  มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศตั้งบัณฑิตวิทยาลัยตามประกาศมหาวิทยาลัยที่ ๔/๒๕๓๑  ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๑

Graduate School

ตั้งแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๑

Working Hours

  • Monday9 am - 5 pm
  • Tuesday9 am - 5 pm
  • Wednesday9 am - 5 pm
  • Thursday9 am - 5 pm
  • Friday9 am - 5 pm
  • Saturday9 am - 5 pm
  • Sunday9 am - 5 pm
Teachers

Charlie Brown
Web Designer
My name is…
Thorsten Tailor
Web Designer
Praesent v…